Fund i-uthando, ay nganye.

Sua imeyile indaba ileta. Sua umfunekoa 3 mzuzu ye ixesha akho.

Qalis namhlanje!

  • Uthando
  • Uxolo
  • Ubulumko

    Igama Namhlanje: I-Unxantathu

    Isichazi Magama: Xhosa -