Fund i-uthando, ay nganye.

Sua imeyile. Sua umfunekoa 3 mzuzu ye ixesha akho.

Qalis namhlanje!

Isichazi Magama: Xhosa -

  • Igama Namhlanje: Si-Isiseko
  • I-Cwangciso
  • I-Inkonzo
  • Isilwanyana Bu Kumkani
  • Shishini Kulungile
  • I-Intsingiselo
  • I-Sifundo